الگوریتم PayDay Loan گوگل چیست؟

الگوریتم PayDay Loan گوگل چیست؟

در سال های اخیر گوگل الگوریتم های فراوانی را برای رتبه بندی بهتر سایت ها و بررسی محتوای سایت ها در نظر گرفته است که با کمک انها سایت های متخلف که به صورت غیر اصولی رتبه ی خوبی را کسب کرده اند راشناسایی و امتیازاتی که به انها داده است را سلب می کند.

ادامه خواندن “الگوریتم PayDay Loan گوگل چیست؟”